Laatste update: 02-12-2023

Welkom bij Alpenspoor.nl

De "Zwitserse" modelspoor winkel van Nederland.

 

 


 

In de periode van 6 december tot 10 december zullen er geen bestellingen verstuurd worden.

 

ALPENSPOOR GAAT STOPPEN

OP 31 DECEMBER 2023 ZAL ALPENSPOOR STOPPEN.

 

 

Vanaf 1 januari verwijzen wij u graag door naar:

 

Makina Modelbouw

Laageinde 93A

5142EG Waalwijk

0416-333118

(info@makina-modelbouw.com)

 

Heeft u nog vragen stel ze gerust via info@alpenspoor.nl 


Kijk naar onze uitverkoop aanbiedingen en OP = OP 


 

 

Sinds 2016 de webshop voor al uw H0 scenery en treinen.

Naast de bekende merken hebben wij ook Scenery van kleinserie fabrikanten.

Hierdoor hebben wij soms een langere levertijd.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

 


 

 

  

      

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Alpenspoor

Alpenspoor: geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Breda onder nummer 65206290. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alpenspoor zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Alpenspoor worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Alpenspoor zijn vrijblijvend en Alpenspoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Alpenspoor. Alpenspoor is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alpenspoor dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alpenspoor.

Artikel 4. Levering

 1. Alpenspoor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de levering van producten en diensten.
 2. Alpenspoor is gerechtigd aan het door afnemer bij de bestelling opgegeven adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Alpenspoor schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Alpenspoor zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Alpenspoor het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien er sprake is van een consumentenkoop (artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Alpenspoor heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Alpenspoor.
 6. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Alpenspoor er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Alpenspoor verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op afnemer over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient afnemer dit Alpenspoor te zo spoedig mogelijk te berichten, in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was.
 2. Indien Alpenspoor de klachten van de afnemer gegrond acht, zal Alpenspoor naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Alpenspoor en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Alpenspoor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Alpenspoor, dan wel tussen Alpenspoor en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Alpenspoor, is Alpenspoor niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Alpenspoor.

Artikel 7. Persoonsgegevens

 1. Alpenspoor houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
 2. Alpenspoor zal persoonlijke gegevens van afnemer opnemen in een klantenbestand en gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alpenspoor ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alpenspoor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alpenspoor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Geldigheid

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Uitzonderingen gratis verzending

     1. Bij leveringen vanaf 150 euro, binnen Nederland € 3,90 uitgezonderd:

 • merk: SwissModelRail
 • merk: B-Models
 • merk: Barin Models
 • merk: MicroScale Seinen/overwegen
 • merk: MABARTREN
 • merk: Panier/Carocar
 • merk: Stadt im Modell
 • merk: LS-Models
 • merk/producten: Arwico/ACE (Swiss Exklusiv)
 • merk/producten: KML (Swiss Exklusiv)
 • merk/producten: PIRATA
 • Aanbiedingen van alle merken

Artikel 12. Afbeeldingen op de website

De foto's welke op de website van Alpenspoor worden gebruikt zijn eigendom van het desbetreffende merk. Alpenspoor gebruikt deze foto's uitsluitend voor promotie en gebruikt deze foto's omdat Alpenspoor dealer is van de desbetreffende merken. De foto's mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming van het desbetreffende merk.

 

 

 

Inloggen
Winkelwagen

producten: 0

waarde: € 0,00

Ga naar winkelwagen

Leveranciers
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein